สายตรงถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ